SPPoločne 3

Smrekovica

Smrekovica, vrch pohoria Branisko

Získaný počet hlasov: 6 337

3.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 5 985 €Projekt Smrekovica je prepojením dvoch kategórií - vzdelávanie a životné prostredie. Hlavným cieľom projektu je podnietiť študentov, aby v prírode trávili viac voľného času, vybudovať ich pozitívny vzťah ku prírode a k ochrane nášho prírodného dedičstva. Projektom a jeho aktivitami chcú zviditeľniť menej známe pútnické miesto na najvyššom vrchu Braniska, kde sa v septembri koná sv. omša na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. septembra). Plánujú obnoviť turistický chodník na Smrekovicu, doplniť ho informačnými tabuľami, spropagovať turistický chodník ľuďom zo širšieho okolia a pod Smrekovicou vytvoriť a na Smrekovici obnoviť odpočívadlo.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Smrekovica, vrch pohoria Branisko

Predkladateľ

GJFR Alumni

Získaná výška podpory

5 985 €

30. 11. 2014
Enviromentálny program školy bol naplnený. Celkovo bolo zorganizovaných niekoľko výstupov na Smrekovicu.

Projekt a jeho aktivity budú z roka na rok trvalo udržateľné. Študenti školy, členovia GJFR Alumni, priatelia školy budú pravidelne udržiavať turistický chodník v spolupráci s KST Smrekovica Kamilky, Vyšný Slavkov a PZ Branisko, Sp. Podhradie. Naďalej budú napĺňať environmentálny program školy, separovať odpad, zapájať žiakov do školského zberu papiera, batérií, hračiek a šatstva.
viac informácií