SPPoločne 1

Malí chránia kúsok. Keď vyrastú, ochránia kus. (aktívna a integrovaná environmentálna výchova pre prvákov)

Banská Štiavnica

Získaný počet hlasov: 1 325

3.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 4 480 €Občianske združenie BAKOMI chce v Súkromnej základnej škole v Banskej Štiavnici, ktorej je zriaďovateľom vytvoriť a realizovať pre prvákov vzdelávací program environmentálnej výchovy, ktorý bude priamo a úzko spojený s miestom, kde žijú. Deti sa budú sami podieľať na čistení prírody, identifikovať odpadky a experimentovať s nimi. Cez zážitok objavia a uvedomia si environmentálne riziká, ktoré odpadky v prírode so sebou prinášajú. Takýmto spôsobom sa bude pestovať vzťah detí k okoliu, rozvíjať ich povedomie o životnom prostredí, budú sa viesť k aktívnemu prístupu a aktívnej ochrane prírody od útleho veku.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Banská Štiavnica

Predkladateľ

Občianske združenie BAKOMI

Získaná výška podpory

4 480 €

31. 05. 2013
Projekt pomohol naučiť deti zo školy BAKOMI pracovať s odpadom a naučiť sa o jeho spracovávaní a využití.

Deti spoločne čistili okolie školy a niektoré miesta v Banskej Štiavnici, odpad triedili a ďalej recyklovali. Okrem toho vo vybraných lokalitách komunikovali, kto sa o miesto stará, a ako sa v nej treba správať. V priestore ochraňovanej lokality si založili záhradky o ktoré sa starajú. Pozorovali prírodu a skúmali jej správanie, a pravidelne pracovali s témou odpadov nielen v škole, ale aj na exkurziách, ktoré súviseli s témou. O úspechu projektu svedčí najmä zvýšený záujem detí o prírodu, ale aj pozitívny ohlas rodičov.
viac informácií

26. 04. 2013

S deťmi z Bakomi školy priebežne čistíme a udržiavame priestor okolo Centrálky a cestu na tajch Vodárenská. Deti si sformulovali a napísali pravidlá, ktoré treba v tomto priestore dodržiavať. Zo zozbieraných a vyseparovaných materiálov sme urobili niekoľko recyklačných dielní s deťmi z iných školských zariadení. Deti si napríklad z vrchnákov z pet fliaš vyrobili pexeso na cesty. Celý školský rok žiaci zo školy Bakomi pozorujú prírodu v priestore, o ktorý sa starajú. Vedú si záznamy o zmenách v prírode. Tvoria knižku o rastlinách a živočíchoch, ktoré na tomto mieste žijú. Sledujeme cestu odpadov – boli sme sa pozrieť na zbernom dvore, chystáme sa na exkurziu do prevádzky, ktorá spracúva odpad.
viac informácií