Podmienky

O finančnú podporu sa mohli uchádzať tieto subjekty:

 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
 • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
 • Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
 • Obce a mestá

Jeden subjekt mohol prihlásiť maximálne 1 projekt.

O podporu sa nemohli uchádzať podnikateľské právnické osoby, fyzické osoby ani neformálne skupiny.

 

Financie projektov

 • minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 3 000 eur
 • maximálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 6 000 eur
 • celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 200 000 eur

 

Proces a kritériá posudzovania projektov

1. kolo posudzovania zabezpečil Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP (ďalej len nadačný fond)

 1. Formálne kritériá posudzovania:
  • obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy
  • k projektu sú predložené všetky potrebné prílohy

Po formálnej kontrole boli všetky projekty spĺňajúce stanovené kritéria predložené na posúdenie regionálnej odbornej hodnotiacej komisii nadačného fondu.

2. kolo posudzovania zabezpečené regionálnou odbornou hodnotiacou komisiou

Kritériá hodnotenia projektov

 1. Predpoklady subjektu realizovať projekt:
  • jasne zmapovaná východisková situácia v komunite;
  • predkladateľ má jasnú víziu, zameranú na skvalitnenie života v mieste svojho bydliska, komunity, spolku a pod.;
  • predkladateľ je v rámci projektu otvorený spolupráci s ďalšími partnermi;
  • skúsenosti predkladateľa resp. organizácie s realizovaním projektov.
 2. Hodnotenie projektu:
  • zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť projektu;
  • jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie;
  • zámer projektu je inovatívny;
  • jasný realizačný plán s jednotlivými krokmi v časovom harmonograme;
  • popis očakávaných výsledkov a metód ich hodnotenia.
 3. Finančná stránka projektu:
  • rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom;
  • primeranosť administratívnych/mzdových nákladov k celkovým nákladom projektu;
  • efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám.

Predložené projekty hodnotili 3 regionálne odborné hodnotiace komisie, ktoré vyhodnotili a zostavili poradie projektov v 2 kategóriách v rámci 3 regiónov.

3. kolo posudzovania zabezpečené výberovou komisiou

Výberová komisia posúdila jednotlivé predložené projekty hodnotené regionálnou odbornou hodnotiacou komisiou a stanovila definitívny výber 25 projektov z každej kategórie v každom regióne (spolu 150 projektov), ktoré sa uchádzali o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Výberová komisia zohľadnila pri výbere týchto 150 projektov predovšetkým verejnoprospešný účel vybraného projektu.

Časový harmonogram

8. 6. 2015 Vyhlásenie programu
13. 7. 2015, 24.00 h Uzávierka predkladania projektov
17. 7. – 10. 8. 2015 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
8. 9. 2015 Zverejnenie vybraných projektov (spolu 150), ktoré sa budú uchádzať o svoj hlas
8. 9. – 5. 10. 2015 Verejné on-line hlasovanie za najprínosnejšie projekty
9. 10. 2015 Zverejnenie výsledkov
12. 10. – 20. 10. 2015 Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi
2. 11. 2015 – 15. 6. 2016 Realizácia podporených projektov
do 30. 6. 2016 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

V programe neboli podporené

 • projekty podporené v predchádzajúcich ročníkoch programu SPPoločne;
 • rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok;
 • budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.;
 • aktivity realizované v zahraničí;
 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
 • projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom;
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru;
 • projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami.

Súbor na stiahnutie: