1. Všeobecné podmienky
2. Časový harmonogram
3. SPPoločne pre ľudí
4. SPPoločne pre domovinu

Všeobecné podmienky

O finančnú podporu sa mohli uchádzať tieto subjekty:

 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
 • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
 • Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
 • Samosprávy, obce a mestá

Jeden subjekt mohol predložiť maximálne 1 projekt.

O podporu sa nemohli uchádzať podnikateľské právnické osoby, fyzické osoby ani neformálne skupiny.

Financovanie projektov

 • minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 3 000 eur
 • maximálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 6 000 eur
 • celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 200 000 eur

Proces a kritériá posudzovania projektov

1. kolo posudzovania zabezpečil Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP(ďalej len nadačný fond):

Formálne kritériá posudzovania:

 • obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy
 • k projektu sú predložené všetky potrebné prílohy

Po formálnej kontrole boli všetky projekty spĺňajúce stanovené kritéria predložené na posúdenie regionálnej odbornej hodnotiacej komisii nadačného fondu.

2. kolo posudzovania zabezpečila regionálna odborná hodnotiaca komisia

Formálne kritériá posudzovania:

A) Predpoklady subjektu realizovať projekt:

 • jasne zmapovaná východisková situácia v komunite;
 • predkladateľ má jasnú víziu, zameranú na skvalitnenie života v mieste svojho bydliska, komunity, spolku a pod.;
 • predkladateľ je v rámci projektu otvorený spolupráci s ďalšími partnermi;
 • skúsenosti predkladateľa resp. organizácie s realizovaním projektov.

B) Hodnotenie projektu:

 • zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť projektu;
 • jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie;
 • zámer projektu je inovatívny;
 • jasný realizačný plán s jednotlivými krokmi v časovom harmonograme;
 • popis očakávaných výsledkov a metód ich hodnotenia.

C) Finančná stránka projektu:

 • rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom;
 • primeranosť administratívnych/mzdových nákladov k celkovým nákladom projektu;
 • efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám.

Predložené projekty hodnotili 3 regionálne odborné hodnotiace komisie, ktoré vyhodnotili a zostavili poradie projektov v 2 kategóriách v rámci 3 regiónov.

3. kolo posudzovania zabezpečila výberová komisia

Výberová komisia posúdila jednotlivé predložené projekty, hodnotené regionálnou odbornou hodnotiacou komisiou a stanovila definitívny výber 40 projektov z každej kategórie v každom regióne (spolu 240 projektov), ktoré sa uchádzali o podporu vo verejnom online hlasovaní. Výberová komisia zohľadnila pri výbere týchto 240 projektov predovšetkým verejnoprospešný účel vybraného projektu.

Uložiť ako PDF

Časový harmonogram

20. 6. 2016 Vyhlásenie programu
13. 7. 2016, 24:00 Uzávierka predkladania projektov
15. 7. – 8. 8. 2016 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
12. 9. 2016 Zverejnenie vybraných projektov (spolu 240), ktoré sa budú uchádzať o váš hlas
12. 9. 2016 – 3. 10. 2016 Verejné online hlasovanie za najprínosnejšie projekty
7. 10. 2016 Zverejnenie výsledkov
10. – 22. 10. 2016 Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi
2. 11. 2016 – 15. 6. 2017 Realizácia podporených projektov
do 30. 6. 2017 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

V programe nepodporíme

 • projekty podporené už v predchádzajúcich ročníkoch programu SPPoločne;
 • rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok;
 • budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.;
 • aktivity realizované v zahraničí;
 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
 • projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom;
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru;
 • projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami.

SPPoločne pre ľudí

 • projekty zamerané na kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné, kultúrne a verejnoprospešné podujatia a akcie určené pre rôzne skupiny obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života;
 • projekty na podporu športovo-spoločenských, športovo-pohybových podujatí a akcií;
 • projekty s konkrétnymi inovatívnymi aktivitami, ktoré majú verejnoprospešný charakter;
 • prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci;
 • zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života ľudí žijúcich v danom regióne;
 • majú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorá bude mať úžitok z realizácie a výsledkov projektu;
 • základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity;
 • aktivity majú lokálny charakter (z realizácie projektu bude mať priamy prínos najmä miestna komunita);
 • nové aktivity v rámci komunity, ktoré dodajú nový rozmer tradičným aktivitám realizovaným v komunite;
 • projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity;
 • projekt má naplánovanú realizáciu v období od novembra 2016 do polovice júna 2017 (tak ako je uvedené v tabuľke Časový harmonogram);
 • projekt bude realizovaný v Slovenskej republike.

SPPoločne pre domovinu

 • podpora projektov zameraných na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov;
 • zamerané na vzdelávanie a rozvoj v oblasti ochrany prírody, ochrany a skvalitnenia životného prostredia, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj lokality/regiónu (napr. projekt Učíme sa s prírodou a v prírode);
 • prispejú k zlepšeniu životného prostredia v konkrétnej lokalite (napr. záchrana a zveľadenie zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta a pod.);
 • obsahujú konkrétne inovatívne aktivity, ktoré majú verejnoprospešný charakter;
 • prispejú k oživeniu komunitného života v meste či obci;
 • zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života ľudí žijúcich v danom regióne;
 • majú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorá bude mať úžitok z realizácie a výsledkov projektu;
 • základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity;
 • aktivity majú lokálny charakter (z realizácie projektu bude mať priamy prínos najmä miestna komunita);
 • ide o nové aktivity v rámci komunity, ktoré dodajú nový rozmer tradičným aktivitám realizovaným v komunite;
 • obsahujú aktivity, ktoré majú unikátny charakter v rámci regiónu;
 • projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity;
 • projekt má naplánovanú realizáciu v období od novembra 2016 do polovice júna 2017 (tak ako je uvedené v tabuľke Časový harmonogram);
 • projekt bude realizovaný v Slovenskej republike.